تسریع کننده گیرش بتن - زودگیر بتن
1,962,000ریال

تسریع کننده گیرش بتن - زودگیر        هدف از استفاده :       .....

دیرگیر کننده بتن
1,635,000ریال

ديرگير کننده بتنهدف از استفاده:    ساشیمی 922 محصولی است که جهت افزایش زمان گیرش.....