تسریع کننده گیرش بتن - زودگیر بتن
3,924,000ریال

تسریع کننده گیرش بتن - زودگیر        هدف از استفاده :       .....

دیرگیر کننده بتن
3,270,000ریال

ديرگير کننده بتنهدف از استفاده:    ساشیمی 922 محصولی است که جهت افزایش زمان گیرش.....