تخریب کننده بتن - کتراک
2,343,500ریال

تخریب کننده بتن - کتراکهدف از استفادهتخریب کننده بتن ساختمان شیمی يك ماده تخریب کننده قوی بدون ایجاد.....

محلول اسیدی پاک کننده بتن
3,815,000ریال

محلول اسیدی پاک کننده بتنهدف از استفاده:از محلول اسیدی پاک کننده بتن ساختمان شیمی جهت پاک کردن بتن خ.....