تخریب کننده بتن - کتراک
2,725,000ریال

تخریب کننده بتن - کتراکهدف از استفادهتخریب کننده بتن ساختمان شیمی يك ماده تخریب کننده قوی بدون ایجاد.....

محلول اسیدی پاک کننده بتن
5,450,000ریال

محلول اسیدی پاک کننده بتنهدف از استفاده:از محلول اسیدی پاک کننده بتن ساختمان شیمی جهت پاک کردن بتن خ.....