ملات کاشت آرماتور- چسب کاشت میلگرد
2,725,000ریال

ملات کاشت آرماتور- چسب کاشت میلگرد(بتونه اپوکسی)        هدف از استفاده :  &.....