ترمیم کننده آرایشی بتن
872,000ریال

ترمیم کننده آرایشی بتنهدف از استفادهترمیم کننده آرایشی بتن ساختمان شیمی محصولی است با انعطاف پذیری .....

ترمیم کننده بتن
763,000ریال

ترمیم کننده بتن        هدف از استفاده :       «ترمیم کننده ب.....

ترمیم کننده بتن ویژه
926,500ریال

ترمیم کننده بتن ویژه        هدف از استفاده :       «ترمیم کن.....