ژل آب بند بتن
5,995,000ریال

ژل آب بند بتن ( ژل آب بند میکروسیلیسی )        هدف از استفاده :" .....

ژل میکروسیلیسی
5,995,000ریال

ژل میکروسیلیسی  ( مکمل بتن )        هدف از استفاده :      &n.....

ژل میکروسیلیسی ویژه (سوپر ژل بتن)
7,085,000ریال

ژل میکروسیلیسی ویژه ( سوپر ژل بتن)         هدف از استفاده :"    &.....

ژل سیلیکافیوم (دوغاب میکروسیلیسی)
4,905,000ریال

ژل سیلیکافیوم (دوغاب میکروسیلیسی)        هدف از استفاده :به دلیل مشکلات نگهداری .....